Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eco-misio.pl z dnia 02.01.2018

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;

2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego o adresie: www.eco-misio.pl; 

4.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem eco-misio.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

5.Sprzedający – EKO-LUBSY Izabela Stępień, siedziba wykonywania działalności: Zeusa 51/32, 01-497 Warszawa, numer NIP: 7571476952, numer REGON: 381892776; 

6.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

7.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

9.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II.  Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

       a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

       b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

       c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

       d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

       a) Internet Explorer w wersji 8.1 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub

       b) Chrome, Firefox, Opera etc.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

zamieszczonego  na stronie głównej serwisu eco-misio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i           użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego posiada możliwość dokonania rejestracji w jego                  ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie          Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako            obowiązkowe.

3.4. www.eco-misio.pl Izabela Stępień może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również         może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w           przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

       a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,                       wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

       b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności                   dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

       c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez eco-misio.pl Izabela Stępień za niezgodne z                                 obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię                 www.eco-misio.pl Izabela Stępień

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej                    rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu eco-misio.pl Izabela Stępień. 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny            usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia                    bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez            osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

       a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc,                     zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

       b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez                     użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

       c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej               informacji handlowej (spam),

       d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla eco-misio.pl Izabela                     Stępień,

       e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku             osobistego,

       f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej            Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową                  www.eco-misio.pl Izabela Stępień, następnie trzeba dokonać wyboru towaru na podstawie jego dostępności. 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji          wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi               

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone                  zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

       a) przedmiotu zamówienia,

       b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych                   kosztów (jeśli występują),

       c) wybranej metody płatności,

       d) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych               oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z eco-misio.pl                            Izabela Stępień, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich                  istotnych elementów Zamówienia.

4.8. W sytuacji gdy dany towar będzie niedostępny, automatycznie pojawi się przy nim taka informacja. Istnieje jednak            możliwość zapisu do powiadomień poprzez podanie adresu e-mail, w sytuacji gdy dany produkt będzie                                ponownie dostępny.  

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej –           w sytuacji konieczności anulowania całego zamówienia, umowa zostanie uznana za niezawartą.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa jest możliwa poprzez ściągnięcie Towaru na swoim koncie po uiszczeniu płatności.

5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza                               zamieszczonego  na  stronie głównej serwisu www.eco-misio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie,         zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów                 następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail. 

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie potrzebne składniki, z wyłączeniem cła.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

        a) przelewem na numer konta bankowego: 80 1140 2004 0000 3302 7827 4510

        b) za pomocą systemu płatności elektronicznej, w szczególności: "dotpay", ,,szybkieprzelewy”, ,,paypal”,                            ,,paysafecard”, Przelewy24

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do               odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.

7.2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania                   przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu          od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, pobierając i wypełniając formularz /uploads/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf zamieszczony na stronie oraz odesłanie go na adres ecomisio.pl@gmail.com, lub dołączając wraz ze zwrotem towaru. 

7.4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie                     otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy                     poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, po uprzednim zwrocie towaru w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania na adres  EKO-LUBSY Izabela Stępień ul. Zeusa 51/32, 01-497 Warszawa Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

 

VIII.  Reklamacje dotyczące Towarów oraz gwarancja

8.1. www.eco-misio.pl Izabela Stępień jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu           art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w         art. 556 oraz art. 5561- 5563 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego                         Regulaminu, należy kierować na adres www.eco-misio.pl  Sprzedawca, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej                   reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy               reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. www.eco-misio.pl Izabela Stępień podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w           takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie           nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę EKO-LUBSY Izabela Stępień o wszelkich                                         nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres:

        www.eco-misio.pl  

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia                    nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. www.eco-misio.pl Izabela Stępień zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby         to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Podsumowanie końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.eco-misio.pl Izabela Stępień a Klientem, który jest             konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z                               postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy www.eco-misio.pl Izabela Stępień a Klientem, który nie             jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi                           właściwemu ze względu na siedzibę www.eco-misio.pl Izabela Stępień.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy             Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

XI. Polityka prywatności 

Polityka prywatności serwisu www.eco-misio.pl

11.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez                     Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.eco-misio.pl  

11.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EKO-LUBSY Izabela Stępień, siedziba wykonywania               działalności: ul. Zeusa 51/32, 01-497 Warszawa, numer NIP: 7571476952, numer REGON: 381892776;

11.3.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia,                          które mają  zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale                    sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o                    świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa                            wspólnotowego. 

11.4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których               przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub           w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

11.5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

         a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

         b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

11.6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

11.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu                     dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

11.8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z                       przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11.9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.

         Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w

11.10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój                       technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego                 serwisu internetowego.O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie               od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.eco-misio.pl Strony te mogą posiadać własną                 politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.